>> NYHETER

Stadgar

§1 Föreningens namn och säte. Föreningen skall bära namnet "Svensk förening för golfspelande läkare" (Swedish Medical Golf Association).

§2 Föreningens ändamål. Föreningen har till ändamål att främja golfspel bland läkare.

§3 Medlemskap. Till medlem i föreningen kan endast intagas den som innehar svensk läkarexamen och/eller svensk läkarlegitimation, medlemskap i golfklubb samt högst 36 i handikapp. Medlem intages i föreningen av styrelsen eller av den person styrelsen utsett att intaga medlem. Genom beslut av årsmötet får person som nedlagt förtjänstfullt arbete inom föreningen utses till hedersmedlem.

§4 Medlemsavgift. Medlem som ej erlagt årsavgift kan uteslutas genom beslut av styrelsen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

§5 Organisation. Föreningens beslutande organ är: a) styrelsen b) årsmötet c) extramöte

§6 Styrelsen. Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för föreningens framåtskridande och tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen att: - planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och ansvara för och förvalta föreningens medel - förbereda årsmötet och extramöte - verkställa av årsmötet eller extramötet fattade beslut - att upprätta samt vid årsmötet presentera föreningens verksamhets- och förvaltningsberättelse.

§7 Styrelsens sammansättning. Styrelsen består av ordförande och högst sex (6) ledamöter, däribland vice ordförande, skattmästare och sekreterare.

§8 Val av styrelseledamöter. Styrelseledamöter väljs av årsmötet bland föreningens medlemmar, för en tid av ett år. Avgår styrelseledamot under mandattiden utser styrelsen ersättare att inträda som ledamot intill nästkommande årsmöte.

§9 Styrelsens sammanträden. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst halva antalet ledamöter så begär. Vid sammanträde skall protokoll föras.

§10 Styrelsens beslutsförhet. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§11 Firmateckning. Föreningens firma tecknas förutom av skattmästaren och ordföranden var för sig av den eller de personer som styrelsen utser.

§12 Årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Skriftlig kallelse med dagordning skall översändas till medlemmarna senast 14 dagar före mötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Fråga om mötets behöriga utlysande samt fastställande av dagordning.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll.
5. Upprättande av röstlängd för mötet.
6. Behandling av föreningens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
7. Behandling av revisionsberättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Val av ordförande i föreningen, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år.
10. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett år.
11. Val av revisor.
12. Val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedning till nästkommande årsmöte.
13. Fastställande av medlemsavgift.
14. Behandling av frågor som senast 10 dagar före mötet inkommit från medlem.
15. Övriga frågor

§13 Valberedning. Valberedningen består av ordförande och två (2) övriga ledamöter. Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden och skall senast en månad före årsmötet tillfråga styrelsemedlem om denne vill kandidera för kommande period. Vid årsmötet lämnas förslag på kandidater till valbara poster i styrelsen samt revisor.

§14 Revisor. Styrelsen skall avlämna årsredovisning till revisorn senast 14 dagar före årsmötet. Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse angående förvaltningen av föreningens medel.

§15 Räkenskapsår mm. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två på varandra följande årsmöten.

§16 Extramöte. Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extramöte när den finner att sådant möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extramöte när så begärs av revisorn eller minst 1/10 av föreningens medlemmar.

§17 Beslutsförhet vid årsmöte och extramöte. Beslut fattas genom omröstning med enkel majoritet.

§18 Ändring av stadgar. Stadgeändring kan endast beslutas vid ordinarie årsmöte och med minst 2/3 majoritet av antalet avgivna röster.

§19 Föreningens upplösning. Förslag om föreningens upplösning skall ställas till styrelsen, som har att avge sitt utlåtande över förslaget vid nästkommande årsmöte. Beslutar mötet att upplösa föreningen skall beslutet slutgiltigt bekräftas vid ett extramöte senast 4 veckor efter ordinarie årsmöte. För giltigt beslut om föreningens upplösning fordras vid båda mötena 2/3 majoritet. Om föreningen upplöses skall dess till gångar användas till något idrottsligt ändamål, vilket bestäms vid det extramöte som fattar beslut om upplösningen.

Ovanstående stadgar har antagits genom beslut på konstituerande möte med medlemmar i Svensk förening för golfspelande läkare den 29 maj 1987 och reviderats vid årsmötet den 14 maj 2010.

Sten Friberg (1987) Per Kulling (2010) Ordförande.
Hormoze Djavidi (1987) Lars Lundblad (2010) Sekreterare